Jumat, 18 Juni 2010

PERKATAAN YANG BENAR

Agus Hermawan, S.Ag

ﺍ "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar". (Q.S. Al Ahzab : 70)

Diantara nikmat yang Allah swt. berikan kepada manusia ialah lidah, yang dengannya kita dapat berbicara (berkomunikasi) dengan orang lain. Dari lidah itu dapat keluar perkataan yang baik dan bermanfaat, namun dapat pula keluar kata-kata yang keji, kotor dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara, jangan asal diucapkan, tetapi hendaknya dipikirkan terlebih dahulu baik atau buruknya, dengan siapa kita berbicara, dan adakah manfaat dari yang kita ucapkan.

Ada dua buah perintah Allah swt. kepada orang-orang yang beriman di dalam surat Al Ahzab ayat 70 di atas, yaitu pertama perintah untuk ber- takwa kepada Allah swt. dan kedua perintah untuk berkata dengan perkataan yang benar. Bertakwa kepada Allah swt. artinya kita menjalankan segala perintah Allah swt.dan menjauhkan segala larangan-Nya. Bertakwa kepada
Allah swt. hendaknya jangan hanya di masjid saja, namun takwa haruslah dilaksanakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Di kantor kita takwa, dipasar kita takwa, di sekolah kita takwa, bahkan di jalan dan di kendaraan- pun kita bertakwa. Kemudian sebagai aplikasi takwa tersebut, kita gunakan perkataan yang benar dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Untuk dapat berbicara dengan benar, maka kuncinya ialah hati kita harus bersih. Bersih dari berbagai penyakit hati, seperti dusta, dendam, hasud dan dengki. Serta hati kita senantiasa diisi dengan zikrullah (menyebut dan mengingat asma Allah). Mari sejenak kita perhatikan teori teko. Apabila isi teko tersebut ialah air kopi yang berwarna hitam, maka dapat dipastikan air yang keluar dari mulut teko itu air yang berwarna hitam pula. Begitu pula jika isi teko ialah air susu yang putih, maka akan keluar pula dari mulut teko itu air yang berwarna putih.

Sama halnya dengan manusia, jika hatinya sudah bersih, niscaya akan keluar dari mulutnya perkataan yang menyejukan hati, perkataaan yang benar, bijak dan sarat akan nilai-nilai moral, hikmah dan falsafah kehidupan. Namun, jika hati manusia itu kotor dan berisi berbagai macam penyakit, maka niscaya akan keluar dari mulutnya perkataan yang menyakitkan hati, perkataan yang keji, mengandung kedustaan, fitnah, bahkan kental dengan kemunafikan dan kefasikan.
Ciri-ciri perkataan yang benar

Adapun beberapa ciri dari perkataan yang benar adalah sebagai berikut:

1. Perkataan yang mengandung manfaat

Allah swt. sangat menyukai orang-orang beriman yang selalu menjaga kesucian hati dan jiwanya. Karena jika hati dan jiwa seseorang selalu terjaga kebersihan dan kesuciannya, maka ia akan selalu menggunakan nikmat lis- an/lidahnya untuk berbicara dengan benar. Dan termasuk kelompok orang mu’min yang beruntung ialah mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna (Q.S. Al Mu’minun : 3)
Perkataan yang mengandung manfaat ialah perkataan yang mengandung unsur tausiyah (nasihat), yang mengajak orang lain kepada kebenaran (al haq) dan kepada kesabaran (ash-shabr) (Q.S. Al’ Ashr: 3), serta perkataan yang
bersumber kepada fakta dan realita, bukan yang berdasar kepada zhonn (pra- sangka) yang buruk dan tidak benar. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda yang artinya “Barangsiapa yang beriman kepada Allah swt. dan hari Akhir hendaklah ia berkata yang baik, atau diam”(H.R. Bukhari Muslim). Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa diam itu lebih baik daripada kita berbicara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Oleh karenanya berbahagia lah mereka yang terpelihara lisannya dari perkataan yang keji, serta selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia.

2. Perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain

Islam ialah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu meng- hargai dan menghormati orang lain. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara (Q.S. Al Hujurat: 10). Bentuk persaudaraan dalam islam itu diwujudkan dengan saling mencintai, mengasihi, membantu dan meng- hargai hak-hak dan privasi orang lain. Serta tidak menghina, mencela dan merendahkan, serta membuka aib sesama muslim. Orang muslim yang baik ialah mereka yang dapat menjaga keselamatan muslim lainnya dari perbuatan lidah dan tangannya. Maksudnya ia berusaha agar ucapan atau perkataannya tidak menyakiti hati orang lain yang mendengarnya, serta tangannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Kepada siapapun hendaknya kita tidak mengeluarkan perkataan yang da- pat menyakitkan hati atau perasaannya. Apalagi terhadap kedua orangtua kita
yang telah merawat, mengasuh dan mendidik kita dengan penuh rasa cinta, ka
sih dan sayang serta dengan segala pengorbanan yang tulus ikhlas dengan harapan kelak anak-anaknya dapat menjadi manusia yang berbakti dan tahu berbalas budi . Maka terhadap mereka Alquran memberikan pedoman yang
jelas, bagaimana cara kita memperlakukan kedua orangtua, yaitu: “Dan Tu-
hanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepa- da keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.(Q.S.Al Isra’ : 23)

3. Perkataan da’wah

Da’wah ialah sebuah usaha untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Da’wah dapat dilakukan dengan per-
buatan (da’wah bil hal), dapat juga dengan perkataan (da’wah bil lisan). Tu-
gas da’wah yang mulia ini bukan hanya tugas para da’i, ustadz atau mubaligh
saja, namun setiap individu muslim dapat berda’wah sesuai dengan sumber
daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing. Da’wah bukan hanya di
masjid saja, akan tetapi da’wah dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di kan-
tor, di pasar bahkan juga di hotel-hotel berbintang atau di Lembaga Pemasya-
rakatan (LP). Mari kita singsingkan lengan baju dan bersatu dalam barisan
da’wah untuk membumikan Al Quran, menghancurkan kezaliman, menegak- kan kebenaran dan mengembalikan kejayaan Islam. Alangkah indahnya apabila kita menjadi bagian dari insan-insan pecinta da’wah Islam ini. Dan
kalau kita ingin dapat berbicara dengan benar, maka gunakanlah lisan kita untuk selalu berda’wah, karena itulah sebaik-baiknya perkataan.
Firman Allah swt :

Artinya : “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang me- nyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: “Sesungguh-
nya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Q.S. Fussilat : 33)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar